Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Vip District S.L (Colectivos Vip)

Dir. Postal: C/Serrano nº 8, Madrid (28001)

Telèfon: 900670266

Correu electrònic: info@colectivosvip.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Colectivos Vip recaptarà les seves dades de registre per gestionar els diferents processos de redempció de descomptes realitzats a través d'aquest servei així com per atendre a les seves sol·licituds.

Colectivos Vip tractarà les seves dades de navegació generadess a partir de la seva activitat en la plataforma, per poder comprovar la procedència de l'aplicació dels descomptes als quals decideixi accedir. Així com també les dades relatives a les seves compres i als interessos mostrats per vostè per poder oferir informació periòdica i personalitzada sobre productes i serveis relatius en la pròpia plataforma que puguin resultar-los d'interès. Aquestes dades podran ser relatius a: geolocalització dels usuaris, tipus i detall de les compres dutes a terme i dades de navegació.

D'altra banda, Colectivos Vip tractarà les seves dades perquè pugui rebre comunicacions relatives a productes o serveis continguts en aquesta plataforma, mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Mitjançant la marcació de la casella corresponent en el registre en la plataforma, vostè consentirà de forma expressa, lliure, específica i inequívoca el tractament de les seves dades personals, així mateix vostè podrà revocar a qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió o portabilitat, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada en C/ Calli Serrà nº 8, Madrid (28001) o ben remetent un correu electrònic a tals efectes a la següent adreça: info@colectivosvip.com.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Colectivos Vip conservarà les seves dades personals mentre no ens sol·liciti la seva supressió o en defecte d'això, fins que l'entitat promotora del servei a la qual vostè pertany, decideixi deixar de mantenir operatiu el servei. En aquest cas, una vegada finalitzat aquest, les seves dades seran suprimides.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de dades personals necessàries per donar-se d'alta en el servei per part dels interessats es basa en l'interès legítim de Colectivos Vip en gestionar de forma eficaç i eficient el servei ofert, donant-los al seu torn, una òptima satisfacció com a usuaris del mateix.

Per al tractament de dades relatives a l'enviament de comunicacions de serveis relatives a productes o serveis continguts en aquesta plataforma la legitimació es basa en el consentiment atorgat per vostè de forma lliure, específica, inequívoca i informada per a aquesta finalitat.

En la ponderació d'interessos entre els drets del propi usuari i l'interès legítim Colectivos Vip per al tractament de dades personals. Colectivos Vip sempre prioritza els drets de l'usuari, per això minimitza al màxim les dades sotmeses a tractament, seleccionant únicament les dades imprescindibles que permetin mantenir un equilibri entre la gestió de forma eficaç i eficient del servei i l'optimització del seu model de negoci. Per a això s'atendrà amb prioritat a qualsevol petició o suggeriment que formulin els interessats en vistes a protegir al màxim les seves dades.

A qui es comunicaran les seves dades?

Colectivos Vip no comunicarà ni cedirà cap de les seves dades a tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol usuari que ens faciliti les seves dades, com a part interessada podrà exercitar quan ho consideri oportú, els drets que a continuació es detallen.

Haurà de tenir-se en compte que, l'exercici de determinats drets per la seva banda, pot comportar implícitament la impossibilitat que Colectivos Vip pugui mantenir actiu el servei del que gaudeixen els mateixos, com a conseqüència de la nostra obligació de compliment incondicional de la seva pròpia petició.

Dret d'Accés: Vostè tindrà dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de dades personals que es tracti; de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini; l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a vostè, o a oposar-se a aquest tractament; el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control; quan les dades personals no s'hagin obtingut del directament de vostè, qualsevol informació disponible sobre el seu origen; l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

Colectivos Vip facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per vostè un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan el vostè present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.

Dret a la limitació del tractament: Vostè tindrà dret a obtenir per part de Colectivos Vip la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: que vostè impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; Colectivos Vip ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament per part de Colectivos Vip, amb excepció de la seva conservació: amb el seu consentiment o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Dret de Rectificació: Vostè tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda per part de Col·lectius Vip la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, vostè tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de Portabilitat: Vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que els hi hagués facilitat, quan: el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat anterior vostè tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Dret d'oposició: Vostè tindrà dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per Colectivos Vip o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els seus interessos o els drets i llibertats fonamentals que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen. Colectivos Vip deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió: Vostè tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda de la supressió de les dades personals que li concerneixin, Colectivos estarà obligada a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents: les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser reccaptades o tractades d'una altra manera; l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament. El present dret no serà exercitable quan el tractament sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.